Skip to main content
Loading...

Ymwadiad

Mae’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn y wefan hon at ddiben gwybodaeth gyffredinol yn unig. Er ein bod yn ymdrechu i gadw’r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau o unrhyw fath, yn ddiamwys neu’n oblygedig, am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd y wefan neu’r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau , neu raffeg sydd wedi eu cynnwys ar y wefan, at unrhyw ddiben. Felly, os byddwch yn dibynnu ar y fath wybodaeth, byddwch yn gwneud hynny yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ddilynol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy’n deillio o golli data neu elw sy’n deillio o, neu sydd mewn cysylltiad â’r defnydd o’r wefan hon.

Drwy’r wefan hon rydych yn gallu cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiad o reidrwydd yn awgrymu ein bod yn argymell neu yn cymeradwyo’r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am yr adegau pan na fydd y wefan ar gael oherwydd materion technegol tu hwnt i’n rheolaeth, ac nid fyddwn yn atebol am hynny.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru