Skip to main content
Loading...

Ymchwil

Ymchwil o’r radd flaenaf

Ymhlith y meysydd academaidd a gefnogir gan gyfleusterau Uwchgyfrifiadura Cymru y mae Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg gan gynnwys Cyfrifiadureg, Ffiseg, Cemeg, a Bioleg; yn ogystal â Gwyddorau Amgylcheddol, E-Wyddoniaeth, Iechyd, Meddygol, a Chymdeithasol.

Mae Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil (RSEs) Uwchgyfrifiadura Cymru yn gweithio gyda thimau ymchwil sefydledig ar draws ystod o ddisgyblaethau o fewn prifysgolion y consortiwm i helpu i ddarparu atebion peirianneg meddalwedd ac algorithmau sy’n harneisio cyfrifiadura aml-greiddiol ar gyfer efelychu a gludir gan ddata, gan gyfieithu anghenion ymchwil penodol i berfformiad uchel cyfrifiaduron, naill ai trwy berchen cod presennol neu ddylunio a datblygu meddalwedd newydd o’r dechrau, fel sy’n briodol ar gyfer pob problem benodol.

Cyflwyniad i’r Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil

Ymchwil

Cydweithio â Diwydiant

Mae nifer o lwybrau ar gyfer ymchwil gydweithredol a phrosiectau arloesi rhwng timoedd ymchwil o fewn consortiwm prifysgolion Uwchgyfrifiadura Cymru a’r sector preifat i ymgymryd â phrosiectau ymchwil arloesol sy’n defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura, gan gryfhau’r cyfleoedd ar gyfer effaith bellgyrhaeddol.

Mae hyn yn gyson â’r agenda effaith ymchwil sydd wedi deillio o ymarfer asesu ymchwil y DU, sy’n beirniadu’r sector Addysg Uwch ar y graddau y mae ymchwil yn cael effaith ar y byd y tu hwnt i academia. Mae cyfle i gwmnïau Cymreig fod yn rhan o’r datblygiadau hyn a fydd o fydd i’r economi ehangach.

Mae’r meysydd ymchwil mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn eu targedu yn cynnwys:

  • Deunyddiau graddfa nano a pheirianneg uwch
  • Ynni a’r amgylchedd
  • Gwyddorau Bywyd ac iechyd
  • Yr Economi Ddigidol

Mae’r holl feysydd yn cynnig cyfle sylweddol ar gyfer cydweithredu â phartneriaid diwydiannol, gan o bosib gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a chefnogi adfywiad economaidd yn yr economi wybodaeth yng Nghymru.

Previous11 Aws 2021Next

Defnyddio uwchgyfrifiadura ar gyfer dilyniannu genomau SARS-CoV-2

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous10 Aws 2021Next

Gwylio Mangrofau Byd-eang – Uwchgyfrifiadura ar gyfer cadw llygad barcud ar Fforestydd Mangrof …

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Dadansoddi 20 mlynedd o ddata am atmosffer yr haul

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Modelu pŵer y môr fel ffynhonnell ynni carbon isel

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Astudio effaith y genhedlaeth nesaf o ddeunyddiau systemau pŵer niwclear

Nid yw’n syndod bod yr amgylchedd y tu mewn i systemau niwclear yn arw iawn. Gall hyd yn oed deunyddiau sy’n gweithio’n dda mewn amgylcheddau anodd eraill, fel cymwysiadau awyrofod, ddirywio’n gyflym iawn mewn adweithydd niwclear. Mae Simon Middleburgh, sy’n Ddarllenydd mewn Deunyddiau Niwclear yn y Sefydliad Dyfodol Niwclear ym Mhrifysgol Bangor, yn defnyddio clwstwr […]

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Mesur rhagfarn mewn asiantiaid ymreolaethol

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Dilyniannu DNA canser a chlefydau genynnol

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Modelu effaith Covid-19 ar Gymru

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Cyfrifo priodweddau catalyddion ar gyfer datblygiad cemegol

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous29 Maw 2021Next

Harneisio grym uwchgyfrifiadura i fapio genomau planhigion

Mae genom planhigyn yr un mor gymhleth â genom person, ac mae ei ddadansoddi yn gofyn am lefelau enfawr o bŵer cyfrifiadurol, meddai Dr Yuan Fu, sef cynorthwyydd ymchwil ôl-ddoethurol ym maes biowybodeg planhigion ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Fu yn rhan o dîm prosiect Glaswelltiroedd a Chnydau ar gyfer Amgylcheddau Heriol y Rhaglen Strategol Graidd, […]

Darllen Mwy

Previous29 Maw 2021Next

Efelychu rhyngweithiadau yn yr eiliadau cyntaf yn dilyn y Glec Fawr

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous29 Maw 2021Next

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial a data mewn gweithgynhyrchu i wneud y mwyaf o asedau

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Ymchwil ledled Cymru sy’n defnyddio uwchgyfrifiaduron

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn darparu mynediad i gyfleusterau cyfrifiadurol pwerus i brosiectau gwyddoniaeth ac arloesi proffil uchel ledled Cymru, gyda’r nod o ddenu mwy o gyllid ymchwil, cynyddu partneriaethau gwyddonol, creu swyddi ymchwil medrus a chydweithredu gyda phartneriaid diwydiannol a phartneriaid eraill.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Adeiladu cwch cyflymaf y byd

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyfrannu at y freuddwyd o adeiladu cwch cyflymaf y byd. Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau dylunio a achosir gan ymddygiad cymhleth ewyn a thyrfedd, yn ogystal â’r arwyneb rhyngweithio rhwng y cychod sy’n newid dynameg ac o siâp cymhleth, mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe wedi cymhwyso dulliau a ddefnyddir yn eang ym maes erodynameg. Gyda HPC, gall y tîm dylunio ddefnyddio technegau o’r radd flaenaf, fel optimeiddio siapiau, a thechnegau deallusrwydd artiffisial i greu proffiliau hydro ac erodynameg ddatblygedig ac effeithlon ar gyfer cychod cyflym iawn.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Canfod tonnau disgyrchiant cyntaf

Cyhoeddodd y Grŵp Ffiseg Disgyrchiant ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2016 eu bod wedi canfod y tonnau disgyrchiant cyntaf fel rhan o gonsortiwm LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Byddant yn elwa ar y cyfleusterau gwell. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd tonnau disgyrchiant yn galluogi ymchwilwyr i edrych ar graidd ffrwydradau sêr, archwilio strwythur sêr niwtron – ac efallai y gwelwn ffenomena hollol newydd ac annisgwyl a fydd yn herio ein dealltwriaeth bresennol o’r bydysawd.

Darllen Mwy

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru

Swansea University

Vladimir Khodygo

Colin Sauze

Astudiodd Colin ar gyfer PhD mewn rheoli pŵer robotiaid hwylio gyda bioleg ysbrydoledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi iddo ennill ei PhD, bu’n gweithio fel myfyriwr ôl-ddoethuriaeth mewn partneriaeth ag Airbus ar ei waith PhD ar gerbydau awyr di-griw a cherbydau modur wyneb awtomatig. Aeth yn ei flaen wedyn i weithio i brosiect Cynghrair Meddalwedd Cymru, lle bu’n helpu cwmnïau lleol i weithio ar brosiectau gyda myfyrwyr israddedig ac yn datblygu/addysgu cyrsiau ar seiberddiogelwch a pheirianneg meddalwedd ar gyfer cwmnïau lleol. Yn fwyaf diweddar, bu’n gweithio fel Rheolwr Data yn y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol, Aberystwyth.

Anna Price

Enillodd Anna ei MPhys mewn Ffiseg Ddamcaniaethol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013 ac mae wedi ennill ei PhD yn ddiweddar mewn Efelychiadau ffwythiant anghytbwys Green o wasgaru ffonon a hunan-wresogi mewn transistor effaith maes nanoweiriau III-V ym Mhrifysgol Abertawe yn 2017. Mae wedi ymuno ag Ysgol Fiowyddorau Caerdydd yn ddiweddar, lle bydd yn defnyddio dysgu peiriannau a gwyddor data i gefnogi prosiectau ymchwil mewn gwaith ymchwil biolegol a biofeddygol.

Aaron Owen

Graddiodd Aaron o Brifysgol Bangor yn 2015 gyda Baglor mewn Cyfrifiadureg. Roedd ei draethawd hir yn archwilio’r defnydd o algorithmau genetig a chyfrifiadura perfformiad uchel i greu allweddi cryptograffig. Wedi iddo gwblhau ei astudiaethau, cafodd Aaron swydd datblygwr meddalwedd mewn cwmni meddalwedd ariannol, lle y bu’n datblygu datrysiadau anfonebu a thalu amser real, yn hyfforddi datblygwyr meddalwedd iau ac yn cynorthwyo â’r gwaith o ddylunio system bensaernïol. Mae Aaron yn gweithio fel peiriannydd meddalwedd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, lle mae’n cyfuno ei arbenigedd mewn rhaglennu â dealltwriaeth fanwl o waith ymchwil mewn gwyddorau STEM er mwyn trosi anghenion ymchwil yn gymwysiadau cyfrifiadura perfformiad uchel.

Prifysgol Caerdydd

Aristos Christou

Mae Aristos yn Beiriannydd Meddalwedd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Peirianneg ac mae ei ddiddordeb ymchwil mewn rhyngweithio â thonfeddi. Graddiodd o Brifysgol Cyprus gyda gradd BSc mewn peirianneg fecanyddol ac yna astudiodd radd Meistr mewn Peirianneg Forol ym Mhrifysgol Southampton. Yna symudodd i Goleg Prifysgol Llundain lle fel myfyriwr PhD, datblygodd Danc Tonnau Rhifiadol yn seiliedig ar Efelychiadau Eddy Mawr i astudio rhyngweithio tonnau â strwythurau ar y môr mewn dyfnderoedd dŵr dwfn a bas. Cyflwynir amodau ffiniau amrywiol i efelychu rhyngweithiadau strwythur tonnau sy’n cyflogi’r dull efelychiadau eddïog mawr. Mae cywirdeb y cod wedi’i archwilio gan efelychu arbrofion a gynhaliwyd yn flaenorol o wahanol amodau tonnau sy’n rhyngweithio â strwythurau sefydlog megis monobentyrrau, camau wedi’u boddi a phlatiau tenau. Ymunodd ag Uwchgyfrifiadura Cymru yn haf 2022.

Michael Pei

Mae Michael yn Beiriannydd Meddalwedd Ymchwil newydd ym Mhrifysgol Abertawe, ar ôl ennill PhD mewn Ffiseg Cyrff Lluosog Gyfrifiadurol o Brifysgol Bryste yn 2021 ar ôl MPhys o Brifysgol Rhydychen yn 2017. Yn ystod ei PhD, astudiodd y defnydd o rwydweithiau niwral bas fel Peiriannau Boltzmann Cyfyngedig (RBMs) mewn problemau cyrff-lluosog cwantwm ar ddellt (lattices), gan gynnwys model Heisenberg a model Bose Hubbard. Er mwyn cael canlyniadau rhifiadol ar gyfer yr astudiaethau hyn, mae Michael wedi datblygu pecyn MATLAB/C++ i wneud cyfrifiadau amrywiadol Monte Carlo (VMC) gan ddefnyddio RBMs wedi’u haddasu. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cymhwyso dysgu peirianyddol i ffiseg cyrff-lluosog cwantwm, cynrychioliadau dadansoddol o gyflyrau cwantwm â rhwydweithiau niwral bas ac ymddangosiad adeiledd a chydberthnasau o fewn rhwydweithiau niwral a gymhwysir at broblemau corfforol.

Sachin Nanavati

Mae gan Sachin fwy na 14 blynedd o brofiad yn gweithio ym maes efelychu a modelu, addysgu a chymorth defnyddwyr. Yn y gorffennol, mae wedi cymryd rhan mewn prosiectau sy’n ymwneud â chyffelybu cod sy’n seiliedig ar amcangyfrifo KKR (Korringa-Kohn-Rostoker) o fewn Damcaniaeth Swyddogaethol Dwysedd (DFT), datblygu dull o gynrychioli atebion posibl mewn strwythur data effeithlon, cyfrifo priodweddau magneto-optegol dotiau cwantwm lled-ddargludol, a chywasgu delweddau gan ddefnyddio offer trawsnewid wavelet. Yn academaidd, mae gan Sachin radd doethuriaeth mewn ffiseg o Brifysgol Pune, India.

Michele Mesiti

Michele obtained his PhD in Theoretical Physics from the University of Pisa, Italy, in May 2017, with a Thesis in numerical methods in lattice gauge field theories, working mostly in the realm of Quantum Chromodynamics (QCD) at finite temperature and density. During his studies, he participated in the development and optimization of a simulation package for Lattice QCD, written to run on clusters equipped with NVidia GPUs (and more architectures in the future), using C and OpenAcc for code portability. He is currently the main developer of said package. During his research activity, Michele also acquired experience in data analysis and visualization.

Gualtiero Colombo

Mae gan Gualtiero (Walter) gefndir mewn Peirianneg Sifil Strwythurol a Chyfrifiadureg (Meta-hewristeg) ac mae’n brofiadol mewn ymchwil ryngddisgyblaethol. Ers cwblhau ei PhD yn 2008 mewn optimeiddio cyfuniadol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu di-wifr, mae ei waith ymchwil wedi ymdrin â meysydd amrywiol ac wedi datblygu i gynnwys dadansoddiadau data, rhwydweithiau cymhleth a dadansoddi rhwydweithiau cymdeithasol. Yn fwy diweddar, mae ei ddiddordebau wedi canolbwyntio ar fodelu ac efelychu modelau esblygol o ymddygiad a chydweithrediad grŵp ar sail asiant ar gyfer rhwydweithiau dynol a di-wifr. Mae Walter wedi gwneud cyfraniadau arwyddocaol fel ymchwilydd at nifer o brosiectau a ariannwyd a chydweithrediadau ymchwil yn y DU ac yn rhyngwladol.

Ed Bennett

Astudiodd Ed, sy’n wreiddiol o Abertawe, ffiseg yng Ngholeg St Anne, Rhydychen cyn ennill PhD mewn Damcaniaeth Mesuriadau Delltog ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013, gan ganolbwyntio ar ffiseg y tu hwnt i’r model safonol a’i gymhwysiad i nodweddion perfformio systemau cyfrifiadura perfformiad uchel. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Ed yn intern yn IBM Research, a dechreuodd ddatblygu’r meincnod cyfrifiadura perfformiad uchel, BSMBench. Wedi hyn, bu Ed yn gwneud cyfres o swyddi ôl-ddoethuriaeth yn Abertawe (ym maes Gwyddor Gyfrifiadurol a Ffiseg), gan weithio ar bynciau a oedd yn ymwneud ag adfer delweddau a delweddu data, ac yn Nagoya, Japan, cyn dychwelyd i Abertawe fel darlithydd. Mae Ed wedi dysgu technegau rhaglennu a chyfrifiadol i israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig.