Skip to main content
Loading...

Ymchwil

Ymchwil o’r radd flaenaf

Ymhlith y meysydd academaidd a gefnogir gan gyfleusterau Uwchgyfrifiadura Cymru y mae Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg gan gynnwys Cyfrifiadureg, Ffiseg, Cemeg, a Bioleg; yn ogystal â Gwyddorau Amgylcheddol, E-Wyddoniaeth, Iechyd, Meddygol, a Chymdeithasol.

Mae Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil (RSEs) Uwchgyfrifiadura Cymru yn gweithio gyda thimau ymchwil sefydledig ar draws ystod o ddisgyblaethau o fewn prifysgolion y consortiwm i helpu i ddarparu atebion peirianneg meddalwedd ac algorithmau sy’n harneisio cyfrifiadura aml-greiddiol ar gyfer efelychu a gludir gan ddata, gan gyfieithu anghenion ymchwil penodol i berfformiad uchel cyfrifiaduron, naill ai trwy berchen cod presennol neu ddylunio a datblygu meddalwedd newydd o’r dechrau, fel sy’n briodol ar gyfer pob problem benodol.

Cyflwyniad i’r Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil

Ymchwil

Cydweithio â Diwydiant

Mae nifer o lwybrau ar gyfer ymchwil gydweithredol a phrosiectau arloesi rhwng timoedd ymchwil o fewn consortiwm prifysgolion Uwchgyfrifiadura Cymru a’r sector preifat i ymgymryd â phrosiectau ymchwil arloesol sy’n defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura, gan gryfhau’r cyfleoedd ar gyfer effaith bellgyrhaeddol.

Mae hyn yn gyson â’r agenda effaith ymchwil sydd wedi deillio o ymarfer asesu ymchwil y DU, sy’n beirniadu’r sector Addysg Uwch ar y graddau y mae ymchwil yn cael effaith ar y byd y tu hwnt i academia. Mae cyfle i gwmnïau Cymreig fod yn rhan o’r datblygiadau hyn a fydd o fydd i’r economi ehangach.

Mae’r meysydd ymchwil mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn eu targedu yn cynnwys:

  • Deunyddiau graddfa nano a pheirianneg uwch
  • Ynni a’r amgylchedd
  • Gwyddorau Bywyd ac iechyd
  • Yr Economi Ddigidol

Mae’r holl feysydd yn cynnig cyfle sylweddol ar gyfer cydweithredu â phartneriaid diwydiannol, gan o bosib gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a chefnogi adfywiad economaidd yn yr economi wybodaeth yng Nghymru.

Previous20 Chwe 2018Next

Canfod tonnau disgyrchiant cyntaf

Cyhoeddodd y Grŵp Ffiseg Disgyrchiant ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2016 eu bod wedi canfod y tonnau disgyrchiant cyntaf fel rhan o gonsortiwm LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Byddant yn elwa ar y cyfleusterau gwell. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd tonnau disgyrchiant yn galluogi ymchwilwyr i edrych ar graidd ffrwydradau sêr, archwilio strwythur sêr niwtron – ac efallai y gwelwn ffenomena hollol newydd ac annisgwyl a fydd yn herio ein dealltwriaeth bresennol o’r bydysawd.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Car 1,000mya cyntaf yn y byd

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyfrannu at freuddwyd tîm Prydain o adeiladu car cyntaf 1000 milltir yr awr (mya). Gosodwyd y cofnod cyflymder tir presennol yn 1997 pan ddaeth ThrustSSC y car cyntaf i dorri’r rhwystr sain, gan gyflawni cyflymder o 763 mya yn yr anialwch Arizona. Cafodd y prosiect Bloodhound – dan arweiniad nifer o’r bobl allweddol sy’n ymwneud â ThrustSSC, gan gynnwys Richard Noble (Cyfarwyddwr Prosiect) ac Andy Green (Gyrrwr) – ei lansio yn 2007 gyda’r bwriad o adeiladu car pwer roced sy’n gallu cyrraedd nid yn unig cyflymderau supersonig ond y cyflymder nodedig nesaf – 1000 mya.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Ymchwil ledled Cymru sy’n defnyddio uwchgyfrifiaduron

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn darparu mynediad i gyfleusterau cyfrifiadurol pwerus i brosiectau gwyddoniaeth ac arloesi proffil uchel ledled Cymru, gyda’r nod o ddenu mwy o gyllid ymchwil, cynyddu partneriaethau gwyddonol, creu swyddi ymchwil medrus a chydweithredu gyda phartneriaid diwydiannol a phartneriaid eraill.

Darllen Mwy

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru