Skip to main content
Loading...

Vladimir Khodygo

Tîm y Rhaglen

Cyfarwyddwr Academaidd  Yr Athro Roger Whitaker

Cyfarwyddwr Technegol  Yr Athro Martyn Guest

Rheolwr Rhaglen Catherine Roderick

Rheolwr Technegol  Dr Christine Kitchen

Gweinyddydd Prosiect  Benjamin Nash

Swyddog Cyfathrebu  Ruth Taylor

Uwch Swyddog Prosiect, Prifysgol Abertawe  Ellie Carpenter

Pwyllgor Isadeiledd

Mae gan y Pwyllgor Isadeiledd oruchwyliaeth dechnegol ac mae’n cefnogi’r ddarpariaeth o’r canolfannau Uwchgyfrifiadura Cymru. Mae’r Pwyllgor Isadeiledd yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Rheoli i sicrhau bod y seilwaith cyfrifiadurol perfformiad uchel yn cael ei weithredu’n esmwyth.

Arweinyddion Academaidd

Prifysgol Caerdydd  Yr Athro Roger Whitaker
Prifysgol Abertawe  Yr Athro Biagio Lucini
Prifysgol Bangor  Yr Athro Jonathan Roberts
Prifysgol Aberystwyth  Yr Athro Reyer Zwiggelaar

Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil

Mae’r Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil yn gweithio gyda thimau ymchwil o fewn y prifysgolion consortiwm i helpu i ddarparu atebion peirianneg meddalwedd ac algorithmau sy’n defnyddio cyfrifiadura aml-greiddiol ar gyfer efelychu a yrrir gan ddata, gan gyfieithu anghenion ymchwil penodol i geisiadau cyfrifiadurol perfformiad uchel, naill ai trwy borthio presennol codio neu ddylunio a datblygu meddalwedd newydd o’r dechrau, fel sy’n briodol.

Cyfeiriwch at yr adran Ymchwil am fanylion am Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil Uwchgyfrifiadura Cymru.

Tîm Technegol

Cenedlaethol
Prif Beirianydd  Ade Fewings

Prifysgol Abertawe:
Swyddog Cymorth Cymwysiadau  
Tom Pritchard
Prif Swyddogion Systemau  Ian Morris

Prifysgol Caerdydd:
Peiriannydd System HEC  Robert Munn

 

Anna Price

Enillodd Anna ei MPhys mewn Ffiseg Ddamcaniaethol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013 ac mae wedi ennill ei PhD yn ddiweddar mewn Efelychiadau ffwythiant anghytbwys Green o wasgaru ffonon a hunan-wresogi mewn transistor effaith maes nanoweiriau III-V ym Mhrifysgol Abertawe yn 2017. Mae wedi ymuno ag Ysgol Fiowyddorau Caerdydd yn ddiweddar, lle bydd yn defnyddio dysgu peiriannau a gwyddor data i gefnogi prosiectau ymchwil mewn gwaith ymchwil biolegol a biofeddygol.

Colin Sauze

Astudiodd Colin ar gyfer PhD mewn rheoli pŵer robotiaid hwylio gyda bioleg ysbrydoledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi iddo ennill ei PhD, bu’n gweithio fel myfyriwr ôl-ddoethuriaeth mewn partneriaeth ag Airbus ar ei waith PhD ar gerbydau awyr di-griw a cherbydau modur wyneb awtomatig. Aeth yn ei flaen wedyn i weithio i brosiect Cynghrair Meddalwedd Cymru, lle bu’n helpu cwmnïau lleol i weithio ar brosiectau gyda myfyrwyr israddedig ac yn datblygu/addysgu cyrsiau ar seiberddiogelwch a pheirianneg meddalwedd ar gyfer cwmnïau lleol. Yn fwyaf diweddar, bu’n gweithio fel Rheolwr Data yn y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol, Aberystwyth.

Aaron Owen

Graddiodd Aaron o Brifysgol Bangor yn 2015 gyda Baglor mewn Cyfrifiadureg. Roedd ei draethawd hir yn archwilio’r defnydd o algorithmau genetig a chyfrifiadura perfformiad uchel i greu allweddi cryptograffig. Wedi iddo gwblhau ei astudiaethau, cafodd Aaron swydd datblygwr meddalwedd mewn cwmni meddalwedd ariannol, lle y bu’n datblygu datrysiadau anfonebu a thalu amser real, yn hyfforddi datblygwyr meddalwedd iau ac yn cynorthwyo â’r gwaith o ddylunio system bensaernïol. Mae Aaron yn gweithio fel peiriannydd meddalwedd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, lle mae’n cyfuno ei arbenigedd mewn rhaglennu â dealltwriaeth fanwl o waith ymchwil mewn gwyddorau STEM er mwyn trosi anghenion ymchwil yn gymwysiadau cyfrifiadura perfformiad uchel.

Aristos Christou

Mae Aristos yn Beiriannydd Meddalwedd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Peirianneg ac mae ei ddiddordeb ymchwil mewn rhyngweithio â thonfeddi. Graddiodd o Brifysgol Cyprus gyda gradd BSc mewn peirianneg fecanyddol ac yna astudiodd radd Meistr mewn Peirianneg Forol ym Mhrifysgol Southampton. Yna symudodd i Goleg Prifysgol Llundain lle fel myfyriwr PhD, datblygodd Danc Tonnau Rhifiadol yn seiliedig ar Efelychiadau Eddy Mawr i astudio rhyngweithio tonnau â strwythurau ar y môr mewn dyfnderoedd dŵr dwfn a bas. Cyflwynir amodau ffiniau amrywiol i efelychu rhyngweithiadau strwythur tonnau sy’n cyflogi’r dull efelychiadau eddïog mawr. Mae cywirdeb y cod wedi’i archwilio gan efelychu arbrofion a gynhaliwyd yn flaenorol o wahanol amodau tonnau sy’n rhyngweithio â strwythurau sefydlog megis monobentyrrau, camau wedi’u boddi a phlatiau tenau. Ymunodd ag Uwchgyfrifiadura Cymru yn haf 2022.

Sachin Nanavati

Mae gan Sachin fwy na 14 blynedd o brofiad yn gweithio ym maes efelychu a modelu, addysgu a chymorth defnyddwyr. Yn y gorffennol, mae wedi cymryd rhan mewn prosiectau sy’n ymwneud â chyffelybu cod sy’n seiliedig ar amcangyfrifo KKR (Korringa-Kohn-Rostoker) o fewn Damcaniaeth Swyddogaethol Dwysedd (DFT), datblygu dull o gynrychioli atebion posibl mewn strwythur data effeithlon, cyfrifo priodweddau magneto-optegol dotiau cwantwm lled-ddargludol, a chywasgu delweddau gan ddefnyddio offer trawsnewid wavelet. Yn academaidd, mae gan Sachin radd doethuriaeth mewn ffiseg o Brifysgol Pune, India.

Michele Mesiti

Michele obtained his PhD in Theoretical Physics from the University of Pisa, Italy, in May 2017, with a Thesis in numerical methods in lattice gauge field theories, working mostly in the realm of Quantum Chromodynamics (QCD) at finite temperature and density. During his studies, he participated in the development and optimization of a simulation package for Lattice QCD, written to run on clusters equipped with NVidia GPUs (and more architectures in the future), using C and OpenAcc for code portability. He is currently the main developer of said package. During his research activity, Michele also acquired experience in data analysis and visualization.

Gualtiero Colombo

Mae gan Gualtiero (Walter) gefndir mewn Peirianneg Sifil Strwythurol a Chyfrifiadureg (Meta-hewristeg) ac mae’n brofiadol mewn ymchwil ryngddisgyblaethol. Ers cwblhau ei PhD yn 2008 mewn optimeiddio cyfuniadol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu di-wifr, mae ei waith ymchwil wedi ymdrin â meysydd amrywiol ac wedi datblygu i gynnwys dadansoddiadau data, rhwydweithiau cymhleth a dadansoddi rhwydweithiau cymdeithasol. Yn fwy diweddar, mae ei ddiddordebau wedi canolbwyntio ar fodelu ac efelychu modelau esblygol o ymddygiad a chydweithrediad grŵp ar sail asiant ar gyfer rhwydweithiau dynol a di-wifr. Mae Walter wedi gwneud cyfraniadau arwyddocaol fel ymchwilydd at nifer o brosiectau a ariannwyd a chydweithrediadau ymchwil yn y DU ac yn rhyngwladol.

Ed Bennett

Astudiodd Ed, sy’n wreiddiol o Abertawe, ffiseg yng Ngholeg St Anne, Rhydychen cyn ennill PhD mewn Damcaniaeth Mesuriadau Delltog ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013, gan ganolbwyntio ar ffiseg y tu hwnt i’r model safonol a’i gymhwysiad i nodweddion perfformio systemau cyfrifiadura perfformiad uchel. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Ed yn intern yn IBM Research, a dechreuodd ddatblygu’r meincnod cyfrifiadura perfformiad uchel, BSMBench. Wedi hyn, bu Ed yn gwneud cyfres o swyddi ôl-ddoethuriaeth yn Abertawe (ym maes Gwyddor Gyfrifiadurol a Ffiseg), gan weithio ar bynciau a oedd yn ymwneud ag adfer delweddau a delweddu data, ac yn Nagoya, Japan, cyn dychwelyd i Abertawe fel darlithydd. Mae Ed wedi dysgu technegau rhaglennu a chyfrifiadol i israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig.

Michael Pei

Mae Michael yn Beiriannydd Meddalwedd Ymchwil newydd ym Mhrifysgol Abertawe, ar ôl ennill PhD mewn Ffiseg Cyrff Lluosog Gyfrifiadurol o Brifysgol Bryste yn 2021 ar ôl MPhys o Brifysgol Rhydychen yn 2017. Yn ystod ei PhD, astudiodd y defnydd o rwydweithiau niwral bas fel Peiriannau Boltzmann Cyfyngedig (RBMs) mewn problemau cyrff-lluosog cwantwm ar ddellt (lattices), gan gynnwys model Heisenberg a model Bose Hubbard. Er mwyn cael canlyniadau rhifiadol ar gyfer yr astudiaethau hyn, mae Michael wedi datblygu pecyn MATLAB/C++ i wneud cyfrifiadau amrywiadol Monte Carlo (VMC) gan ddefnyddio RBMs wedi’u haddasu. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cymhwyso dysgu peirianyddol i ffiseg cyrff-lluosog cwantwm, cynrychioliadau dadansoddol o gyflyrau cwantwm â rhwydweithiau niwral bas ac ymddangosiad adeiledd a chydberthnasau o fewn rhwydweithiau niwral a gymhwysir at broblemau corfforol.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru