Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru’n cynnal cynhadledd agoriadol

Cynhaliodd Uwchgyfrifiadura Cymru ddigwyddiad “Degawd Newydd o Uwchgyfrifiadura” yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd o 23 – 24 Ionawr 2020.

Ystyriodd y gynhadledd, a groesawodd bron i 90 o gynrychiolwyr a nifer o siaradwyr uchel eu proffil, sut bydd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel yn datblygu dros y degawd nesaf, a rôl greiddiol uwchgyfrifiaduron yn ein dyfodol.

Meddai Roger Whitaker, Cyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru: “Rydym wrth ein boddau’n croesawu ystod mor amrywiol o gynrychiolwyr a siaradwyr i’r gynhadledd. Bydd gan Gyfrifiadura Perfformiad Uchel rôl hanfodol ym maes ymchwil academaidd a diwydiannol dros y degawd nesaf, ac mae Uwchgyfrifiadura Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i hwyluso hynny.”

Dywedodd Biagio Lucini o Brifysgol Abertawe: “Mae’n gyffrous iawn gweld pa mor bell mae Uwchgyfrifiadura wedi dod ymlaen yng Nghymru. Mae’n hwyluso gwaith ar bynciau ymchwil academaidd pwysig ac yn galluogi ein Prifysgolion i ragori ar raddfa fyd-eang. Yn arbennig, mae gennym gymuned fawr o Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil ymroddedig sydd wedi cyflwyno newid sylweddol i’r defnydd o systemau Cyfrifiadura Perfformiad Uchel.”

ASau yn ymweld ag Uwchgyfrifiadura Cymru

Mae aelodau o Bwyllgor yr Economi, Isadeiledd a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymweld â chanolfan ddata Uwchgyfrifiadura Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, i gael cipolwg ar y wyddoniaeth a’r arloesedd proffil uchel sy’n cael eu hwyluso gan y cyfleusterau blaengar hyn.

Mae llawer o’r gwaith a wneir drwy Uwchgyfrifiadura Cymru wedi’i alinio’n agos â meysydd o bwysigrwydd sylweddol i economi Cymru, gan gynnwys deunyddiau nanoraddfa a pheirianneg flaenllaw; ynni a’r amgylchedd; a’r gwyddorau bywyd ac iechyd.

Meddai Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor: “Roedd y Pwyllgor yn falch o gael ei wahodd i Uwchgyfrifiadura Cymru a hoffent ddiolch i Brifysgol Caerdydd am gynnal digwyddiad mor addysgiadol. Mae Uwchgyfrifiadura Cymru’n chwarae tair rôl hanfodol wrth ddatblygu ein heconomi. Mae’n helpu i gadw ymchwil Cymru ar flaen y gad, yn galluogi ein prifysgolion i hyfforddi gwyddonwyr cyfrifiadurol o’r radd flaenaf ac yn cynnig pŵer cyfrifiadurol i fusnesau a’r gymdeithas yng Nghymru at ddibenion arloesi. Mae cyfleusterau o’r fath yn gonglfaen i ddyfodol economi Cymru.”

Uwchgyfrifiadura Cymru yn mynd i ISC 2019

Aeth uwch aelod o Uwchgyfrifiadura Cymru i ISC 2019 yn Frankfurt er mwyn arddangos cyfleusterau a gwaith y rhaglen.

Rhoddodd yr Athro Biagio Lucini gyflwyniad ar sut mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn defnyddio pŵer cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC) a Deallusrwydd Artiffisial i helpu i ddatrys problemau ymchwil, gan gynnwys datblygu cwch cyflymaf y byd.

ISC High Performanceyw cynhadledd a digwyddiad rhwydweithio hynaf y byd ar gyfer y gymuned cyfrifiadura perfformiad uchel. Yn ystod pum diwrnod o 16-21 Mehefin, roedd y rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygiad technolegol cyfrifiadura perfformiad uchel a’i gymwysiadau mewn meysydd gwyddonol, yn ogystal â’i fabwysiadu mewn amgylcheddau masnachol.

Daeth y gynhadledd â thros 3,500 o ymchwilwyr a defnyddwyr masnachol a 160 o arddangoswyr ynghyd i rannu eu profiadau gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a chynhyrchion o ddiddordeb i’r gymuned cyfrifiadura perfformiad uchel.

Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyd-gynnal digwyddiad meddygaeth systemau sy’n cael ei yrru gan ddata

Bu Uwchgyfrifiadura Cymru, Dell EMC, Atos, Cyfrifiadura Ymchwil Uwch yng Nghaerdydd (ARCCA), a’r Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau yn cyd-gynnal gweithdy meddyginiaeth systemau deuddydd ym Mhrifysgol Caerdydd ar 11 a 12 Mehefin 2019.

Cafwyd 15 o siaradwyr arbenigol yn y digwyddiad o bob rhan o’r diwydiant a’r byd academaidd. Roedd y rhain yn cynnwys Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol Iechyd ar gyfer Llywodraeth Cymru; Dr Ceire Costelloe, Uwch-ddarlithydd yn yr Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus, Coleg Imperial Llundain a Chyfarwyddwr yr Uned Iechyd Digidol Byd-eang; a Dr Venkatesh Pilla Reddy, Prif Athro Cyswllt, Modelu ac Efelychu DMPK, Uned Oncoleg | Biotechnoleg IMED, AstraZeneca.

Bu’r gweithdy yn edrych ar gymhwysedd dysgu peirianyddol a dulliau cyfrifiadurol mewn meddygaeth systemau, fel cam cyntaf ar y llwybr at feddygaeth wedi’i phersonoli.

Bu tua 70 o bobl yn trafod sut gall modelu systemau a deallusrwydd artiffisial gael eu cymhwyso i faterion sy’n ymwneud â meddygaeth a gofal iechyd, gan ddefnyddio ymarfer gorau i fanylu ar y synergeddau a’r rhyngwyneb rhwng y gwahanol gymunedau gwyddonol a’r diwydiant TG.

Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb yn y materion a drafodir yn y gweithdy i ymuno â’n cymuned ar-lein i rannu gwybodaeth, arferion gorau, a chwilio am gyfleoedd i gydweithio.

Uwchgyfrifiadura Cymru’n cydweithio er mwyn datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr Deallusrwydd Artiffisial

Bydd Uwchgyfrifiadura Cymru ar flaen y gad o ran y chwyldro byd-eang mewn deallusrwydd artiffisial, ar ôl cael arian gan lywodraeth y DU i greu un o 16 o Ganolfannau Hyfforddiant Doethurol mewn Deallusrwydd Artiffisial.

Mae’n rhan o fuddsoddiad gwerth £100m gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) â’r nod o alluogi cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr PhD i ddefnyddio technoleg Deallusrwydd Artiffisial i wella gofal iechyd, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, dadansoddi data mawr a chreu cyfleoedd masnachol newydd.

Bydd Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peiriant ac Uwchgyfrifiadura yn cael ei harwain gan yr Athro Gert Aarts o’r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe, a bydd yn gweithio gydag Uwchgyfrifiadura Cymru a Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a Bryste, ac ystod o bartneriaid allanol, gan gynnwys cwmnïau amlwladol mawr a busnesau bach a chanolig lleol.

Uwchgyfrifiadura Cymru yn mynd i SC18

Aeth dau uwch aelod o Uwchgyfrifiadura Cymru i SC18 yn Dallas er mwyn arddangos cyfleusterau a gwaith y rhaglen.

Cyflwynodd yr Athro Martyn Guest a Dr Christine Kitchen gyflwyniadau am sut mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn darparu adnoddau cyfrifiadura i ymchwilwyr ar draws y wlad.

Gwrandawodd tua 400 o bobl ar gyflwyniad yr Athro Guest yng Nghyfarfod Cymunedol Uwchgyfrifiadura Dell EMC ar 12 Tachwedd. Daeth cyfle i ymgysylltu â chyflenwyr a darpar gydweithwyr mewn cyflwyniadau eraill yn y gynhadledd.

2018 yw 30ain penblwydd y gynhadledd am gyfrifiadura perfformiad uchel, rhwydweithio, storio a dadansoddi. Nod y gynhadledd yw dathlu cyfraniadau ymchwilwyr a gwyddonwyr ym maes uwchgyfrifiadura.

Daeth dros 13,070 i’r gynhadledd, sy’n fwy nag erioed o’r blaen.

Uwchgyfrifiadura Cymru yn dathlu ei lansiad swyddogol yn y Senedd

Daeth Aelodau Cynulliad, cynrychiolwyr o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth a chynrychiolwyr o Dell EMC ac Atos ynghyd i ddathlu lansiad swyddogol Uwchgyfrifiadura Cymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau, 11 Hydref.

Fe wnaeth y Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil o brifysgolion y consortiwm arddangos posteri yn y digwyddiad oedd yn rhoi manylion am sut maent yn defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura fel rhan o’u gwaith, a chafodd y rhai oedd yn bresennol ddetholiad o astudiaethau achos.

Mae’r rhaglen £15m wedi cael ei ariannu gan £9m trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, a darparwyd arian cyfatebol trwy fuddsoddiad gwerth miliynau gan bartneriaid y prifysgolion.

Dywedodd yr Athro Roger Whitaker, Cyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru: “Bydd Uwchgyfrifiadura Cymru yn datgloi’r galluoedd ymchwil o’r radd flaenaf sydd gennym yma yng Nghymru, ac yn rhoi’r wlad mewn sefyllfa gadarn i allu cystadlu ar draws y byd.”

Cyfleusterau uwchgyfrifiadura newydd

Bydd y prif ganolfannau uwchgyfrifiadurol yng Nghaerdydd ac Abertawe sy’n gwasanaethu’r pedwar prifysgol consortiwm yn cael eu hadnewyddu’n llawn yn ystod hanner cyntaf 2018, gyda thimau ymchwil ar draws y prifysgolion consortiwm yn cael mynediad drwy gysylltiadau rhwydwaith cyflym. Bydd y cyfleusterau’n cynnwys cyfanswm o 13,000 o greiddiau prosesu wedi’u cysylltu â chof a storio cyflymder uchel.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru